پاسخگوئی به بخشي از نيازهای صنايع داخل و خارج كشور در زمينه خدمات مهندسی و برقراری امكان بهره‌برداری بهينه از پناسيل و توان تخصص‌های موجود در داخل كشور و بهره‌گيری از فناوری پيشرفته خارج از كشور در راستای اعتلا و توسعه صنعت.

 

 

 

.