گواهینامه تعیین صلاحیت (تعمییر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات-اموربهره برداری از تاسیسات و نظایر آنها بموجب اساسنامه-خدمات عمومی) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

.                             

 

 

.